Regulamin

REGULAMIN SZKÓŁKI ŁYŻWIARSKIEJ I ROLKOWEJ
1. Organizatorem zajęć szkółki łyżwiarskiej i rolkowej jest firma ice’n’roll Natalia Rutkowska, ul. Ugory 11a, 87-100 Toruń, NIP 956 215 61 20, dalej „ice’n’roll”.
2. Celem działalności jest szkolenie sportowe, organizacja zajęć sportowych z zakresu jazdy na łyżwach i rolkach oraz organizacja półkolonii i obozów sportowych.
3. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ice’n’roll w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).
4. W przypadku niepełnoletnich uczestników, regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów. 5. Zgłoszenie na zajęcia dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. 6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, które opłaciły zajęcia z góry oraz uczestniczące w zajęciach regularnie.
7. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uregulowały płatność za zajęcia według obowiązującego cennika. 8. Ceny za lekcje podane są w aktualnym cenniku. Ice’n’roll zastrzega możliwość zmiany cennika.
9. Nieobecność na zajęciach poświadczona zwolnieniem lekarskim, uprawnia do przesunięcia wpłaconych pieniędzy na kolejny okres rozliczeniowy.
10. Organizator może poinformować uczestnika o odwołaniu zajęć telefonicznie lub mailowo.
11. Za zajęcia, które nie odbyły się z winy ice’n’roll lub przyczyn niezależnych od organizatora wniesione opłaty uczestnik może wykorzystać na innych zajęciach lub mogą zostać zwrócone.
12. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do:
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom;
 kultury osobistej i zdyscyplinowania;
 przestrzegania niniejszego regulaminu
13. Każdy z członków szkółki zobowiązany jest do:
 posiadania sprzętu sportowego
 posiadania sprzętu zabezpieczającego przed upadkami (kask, ochraniacze)
 zjawiania się na zajęcia punktualnie;
 samodzielnego przygotowania do zajęć
14. Zabrania się wejścia uczestników zajęć na taflę lodowiska lub w przypadku rolek na salę ćwiczeniową bez zgody instruktorów. 15. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków. 16. Ice’n’roll ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
17. Ice’n’roll nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Zaleca się niepozostawianie cennych przedmiotów w szatni.
18. W przypadku niedyspozycji instruktora, ice’n’roll ma prawo wyznaczyć zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie. 19. W przypadku małej liczby osób w grupie, ice’n’roll ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy.
20. Ice’n’roll nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Ice’n’roll nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
21. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.
22. Uczestnik zajęć we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.
23. Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.
24. W celach promocyjnych ice’n’roll możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik.

Read More

Autor: natalia