REGULAMIN SZKÓŁKI ŁYŻWIARSKIEJ I ROLKOWEJ
1. Organizatorem zajęć szkółki łyżwiarskiej i rolkowej jest Fundacja ice’n’roll Natalia Rutkowska, ul. Rybaki 45/8b, 87-100 Toruń, NIP 9562328704 , dalej „ice’n’roll”.
2. Celem działalności jest szkolenie sportowe, organizacja zajęć sportowych z zakresu jazdy na łyżwach i rolkach oraz organizacja półkolonii i obozów sportowych.
3. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ice’n’roll w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).
4. W przypadku niepełnoletnich uczestników, regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

5. Zgłoszenie na zajęcia dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.
7. Organizator może poinformować uczestnika o odwołaniu zajęć telefonicznie lub mailowo.
8. Za zajęcia, które nie odbyły się z winy ice’n’roll lub przyczyn niezależnych od organizatora wniesione opłaty uczestnik może wykorzystać na innych zajęciach lub mogą zostać zwrócone.
9. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do:
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom;
 kultury osobistej i zdyscyplinowania;
 przestrzegania niniejszego regulaminu
10. Każdy z członków szkółki zobowiązany jest do:
 posiadania sprzętu sportowego
 posiadania sprzętu zabezpieczającego przed upadkami (kask, ochraniacze)
 zjawiania się na zajęcia punktualnie;
 samodzielnego przygotowania do zajęć
11. Zabrania się wejścia uczestników zajęć na taflę lodowiska lub w przypadku rolek na salę ćwiczeniową bez zgody instruktorów.

12. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.

13. Ice’n’roll ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
14. Ice’n’roll nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Zaleca się niepozostawianie cennych przedmiotów w szatni.
15. W przypadku niedyspozycji instruktora, ice’n’roll ma prawo wyznaczyć zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie.

16. W przypadku małej liczby osób w grupie, ice’n’roll ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy.
17. Ice’n’roll nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Ice’n’roll nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
18. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.
19. Uczestnik zajęć we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.
20. Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.
21. W celach promocyjnych ice’n’roll możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik.