1. Organizatorem zajęć szkółki łyżwiarskiej i rolkowej jest firma ice’n’roll Natalia Rutkowska, ul. Ugory 11a,
  87-100 Toruń, NIP 956 215 61 20, dalej „ice’n’roll”.
 2. Celem działalności jest szkolenie sportowe, organizacja zajęć sportowych z zakresu jazdy na łyżwach i
  rolkach oraz organizacja półkolonii i obozów sportowych.
 3. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu oraz
  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ice’n’roll w celach informacyjnych i
  marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
 4. W przypadku niepełnoletnich uczestników, regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
 5. Zgłoszenie na zajęcia dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, które opłaciły zajęcia z góry oraz
  uczestniczące w zajęciach regularnie.
 7. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uregulowały płatność za zajęcia według obowiązującego
  cennika.
 8. Ceny za lekcje podane są w aktualnym cenniku, na stronie www.iceandroll.pl/#about. Ice’n’roll
  zastrzega możliwość zmiany cennika.
 9. Nieobecność na zajęciach poświadczona zwolnieniem lekarskim, uprawnia do przesunięcia wpłaconych
  pieniędzy na kolejny okres rozliczeniowy.
 10. Organizator może poinformować uczestnika o odwołaniu zajęć telefonicznie lub mailowo.
 11. Za zajęcia, które nie odbyły się z winy ice’n’roll lub przyczyn niezależnych od organizatora wniesione
  opłaty uczestnik może wykorzystać na innych zajęciach lub mogą zostać zwrócone.
 12. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do:
   przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
   bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom;
   kultury osobistej i zdyscyplinowania;
   przestrzegania niniejszego regulaminu
  Każdy z członków szkółki zobowiązany jest do:
   posiadania sprzętu sportowego
   posiadania sprzętu zabezpieczającego przed upadkami (kask, ochraniacze)
   zjawiania się na zajęcia punktualnie;
   samodzielnego przygotowania do zajęć
  Zabrania się wejścia uczestników zajęć na taflę lodowiska lub w przypadku rolek na salę ćwiczeniową
  bez zgody instruktorów.
  W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania
  narkotyków.
  Ice’n’roll ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek,
  osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym
  Regulamin.
  Ice’n’roll nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Zaleca się niepozostawianie cennych
  przedmiotów w szatni.
  W przypadku niedyspozycji instruktora, ice’n’roll ma prawo wyznaczyć zastępstwo, bez konieczności
  informowania uczestników o zmianie.
 13. W przypadku małej liczby osób w grupie, ice’n’roll ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać
  zajęcia. W tym przypadku osoby które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy.
  Ice’n’roll nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się
  indywidualne ubezpieczenie NNW. Ice’n’roll nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie
  przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych
  przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle,
  osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.
  Uczestnik zajęć we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.
  Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany w
  regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.
  W celach promocyjnych ice’n’roll możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział
  uczestnik.